Untitled Document
Untitled Document


มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 1  คน

 

 

 
.:: กลุ่มบริหารงานทั่วไป ::.    
 
    
     ชื่อ-สกุล นางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง
     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูชุติกาญจน์ กลิ่นทับ
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูชนกานต์ ทรดล
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูสุพัตรา พิมพ์กะภีร์
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
    
     ชื่อ-สกุล นายสิทธิชัย แสนนิทา
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
    
     ชื่อ-สกุล นายกำพล เนตรเฉย
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
    
     ชื่อ-สกุล นายสัณห์ชัย ทรงเจริญ
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
    
     ชื่อ-สกุล ครูวัลลภา อินยศ
     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
    
     ชื่อ-สกุล นายปัณณวัฒน์ เจียรใจรักษ์
     ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
 
    
     ชื่อ-สกุล นายสุรสิทธิ์ ทองเล็ก
     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
 
    
     ชื่อ-สกุล นางสาวอรทัย สนั่นเอื้อ
     ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 
    
     ชื่อ-สกุล นางสาวขนิษฐา กริมหนู
     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 
    
     ชื่อ-สกุล นางสาวภาณิศา เพ็งเนียม
     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 
    
     ชื่อ-สกุล นายบุญส่ง สนสาย
     ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 
    
     ชื่อ-สกุล นายสมหมาย ทองแฟง
     ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 
    
     ชื่อ-สกุล นายวีรพงษ์ ชัยชนะ
     ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

 
จ่าสิบเอกประมวล วันมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

Update : 15-11-65
 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2017
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel 055-265000 Fax 055265002 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013