Untitled Document
Untitled Document


มีผู้เข้าชมทั้งหมด
225480 ครั้ง

 Online : 1  คน

 

 

 
.:: กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ::.    
 
    
     ชื่อ-สกุล นางบุตรี อุชุภาพ
     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
 
    
     ชื่อ-สกุล นางอรอานันท์ บุญรอด
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
 
    
     ชื่อ-สกุล นายยุทธนา อยู่ป้อม
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
 
    
     ชื่อ-สกุล นายธีรพล ม่วงปัทม์
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (หน.ระดับ ม.1)
 
    
     ชื่อ-สกุล นางสาวธัญญรัตน์ บุญธัญกรณ์
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (หน.ระดับ ม.2)
 
    
     ชื่อ-สกุล นายจรูญ เถื่อนกูล
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (หน.ระดับ ม.3)
 
    
     ชื่อ-สกุล นายวิฑูรย์ เต๋มา
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (หน.ระดับ ม.4)
 
    
     ชื่อ-สกุล นายกิตติพงษ์ เพชรทอง
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (หน.ระดับ ม.5)
 
    
     ชื่อ-สกุล นายสุชน เด็จใจทัด
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (หน.ระดับ ม.6)
 
    
     ชื่อ-สกุล นางรพีพร สุขใจ
     ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 
    
     ชื่อ-สกุล นางสาวทิวาพร อั่วหงวน
     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 
จ่าสิบเอกประมวล วันมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

Update : 15-11-65
 Login Form
User Name
Password

 เว็บไซต์ในหน่วยงาน
พิษณุโลกพิทยาคม
กลุ่มงานแนะแนว
โครงการ พสวท.
งานห้องสมุด
   


Untitled Document

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : January 15, 2017
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel 055-265000 Fax 055265002 Email:narai.pp@gmail.com

 Copyright © 2013