Untitled Document
ภาพกิจกรรมจากประชาสัมพันธ์
  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจัดกิจกรรมมุทิตาจิต "กตัญชลี กตเวทิตาคุณ ผู้เกษียณกาล" ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเอกภาพันธ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
    
 
 By: information     ip:10.9.10.172