Untitled Document
ภาพกิจกรรมจากประชาสัมพันธ์
  การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมวิทยากรครูแกนนำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย ของโรงเรียนแม่ข่ายให้กับโรงเรียนศูนย์ ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่าย
    
 
 By: information     ip:10.9.10.172