Untitled Document
ภาพกิจกรรมจากประชาสัมพันธ์
  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    
 
 By: information     ip:10.9.10.172