Untitled Document
ภาพกิจกรรมจากประชาสัมพันธ์
  มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบเต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    
 
 By: information     ip:10.9.10.172