( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารกิจกรรมลูกเสือและปรับภูมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน
 
             โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารกิจกรรมลูกเสือและปรับภูมิทัศน์ จำนวน ๑ งาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ 500.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pp.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๓ ในวันและเวลาราชการ


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นิสยา ภูพิชิต)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
 โดย นาง นิสยา ภูพิชิต ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2558