( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

               ตามประกาศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารกิจกรรมลูกเสือและปรับภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน  รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  ราย ดังนี้

               ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างการโยธา
               ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีเคพีแอล คอนสตรัคชั่น
               ๓. นิยมโฟนช็อป
 
 
                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายดุสิต แพงน้อย)
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง นิสยา ภูพิชิต)  
ครู  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
 โดย นาง นิสยา ภูพิชิต ครู