( สำเนา )
ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน ๓๔ เครื่อง
 
             โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน ๓๔ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๔   
เครื่อง

               ๑. ติดตั้ง ณ หอประชุมนเรศวร
                  ๑.๑ เครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 BTU จำนวน 27 เครื่อง
                  ๑.๒ เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
                  ๑.๓ เครื่องปรับอากาศขนาด 26,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
          ๒ . ติดตั้ง ณ สำนักงานปกครอง
                 ๒.๑ เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง
                ๒.๒ เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง

            
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

         ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาของรัฐซึ่งได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Goverment Procurement:e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

                 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pp.ac.th,www.gprocuerment.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๓ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นิสยา ภูพิชิต)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
 โดย นาง นิสยา ภูพิชิต ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 10/2558