( สำเนา )
ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
 
             โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔   รายการ
                   1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2            จำนวน    2   เครื่อง
                   2.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสมือนจริง                         จำนวน   20  ชุด
                   3.  จอภาพแบบ LED                                                  จำนวน   20  จอ
                   4.  เมาส์และแป้นพิมพ์ (คีย์บอร์ด)                           จำนวน   20  ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (เว้นวันหยุดราชการ)  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.pp.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๓ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นิสยา ภูพิชิต)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นาง นิสยา ภูพิชิต ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2558