มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ปีการศึกษา 2567
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
|<< ย้อนกลับ
ที่ รหัสประจำตัวนักเรียน เลขที่ ชื่อ - สกุล การมาเรียน
1 47666 เด็กชาย ติณณภูริช ตรังคะลักขีขาด
2 47667 เด็กชาย นันทกร ทับแผลงมา
3 47668 เด็กชาย พุทธภูมิ วิเชียรสรรค์มา
4 47669 เด็กชาย นนทวิทย์ วันทองมา
5 47670 เด็กชาย กิตติณัฏฐ์ คงเกียรติพันธุ์มา
6 47671 เด็กชาย ถิรธนา คุปตะนาวินมา
7 47672 เด็กชาย พงษ์ฐกรณ์ บำรุงพงษ์มา
8 47673 เด็กชาย พัทธพล สุริยามา
9 47674 เด็กชาย ภูริพัฒน์ รักศักดิ์สยามมา
10 47676 เด็กชาย สุนิมิตร แก้วแฟงมา
11 47678 เด็กชาย พิชญดนย์ เกตุสิงห์สร้อยมา
12 47679 เด็กชาย ธนันชัย ไพรพฤกษามา
13 47680 เด็กชาย พุฒิพัฒน์ คงสวัสดิ์มา
14 47681 เด็กชาย ศุภกร ศรีปานมา
15 47682 เด็กชาย กฤตพล ธรรมธีรพันธุ์มา
16 47683 เด็กชาย อัครชัย คัฒมาตย์มา
17 47684 เด็กชาย อภิรัฐุกุญช์ พิพัฒน์ทิตธนามา
18 47685 เด็กชาย ตันตระกูล ยอดสุรพันธ์มา
19 47686 เด็กชาย สันติภาพ สัญชะนะขาด
20 47687 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ มากงามมา
21 47690 เด็กชาย ณัฐพล เอี่ยมคงมา
22 47691 เด็กชาย ปรินทร นาคคงคำมา
23 48031 เด็กชาย สามารถ แก้วกัญญามา
24 48032 เด็กชาย ศุภณัฐ ตะวันสายมา
25 48033 เด็กชาย พลกฤต ทองดอนคำมา
26 48034 เด็กชาย มังคลชาติ เฟื่องปรางค์มา
27 48035 เด็กชาย รชฎ นาคสิทธิพันธุ์มา
28 48036 เด็กชาย ณัฐวุฒิ คำเอี่ยมลา
29 48037 เด็กชาย สิริโชค บุญไชยามา
30 48038 เด็กชาย พีระวัฒน์ บุญลอยมา
31 48039 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ วงศ์ศิริวิวัฒน์มา
32 48040 เด็กชาย ภัทรกร ยอดสินมา
33 48042 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ขลังมา
34 48044 เด็กชาย อติโรจ พรรณขามมา
35 48045 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ขำมณีมา
36 48046 เด็กชาย จักรกฤษ นุชพุ่มมา
37 48047 เด็กชาย ปภาวิน โรจน์สว่างมา
38 48822 เด็กชาย ศิวานนท์ โบสถ์พราหมณ์มา