มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ปีการศึกษา 2567
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
|<< ย้อนกลับ
ที่ รหัสประจำตัวนักเรียน เลขที่ ชื่อ - สกุล การมาเรียน
1 47903 เด็กชาย สิรภัทร ฟักทองอ่อนมา
2 47904 เด็กชาย จักรพันธุ์ คำภาพันธ์มา
3 47905 เด็กชาย ฐาปนพงษ์ ทองหนักมา
4 47907 เด็กชาย นราวิชญ์ อยู่คล้ำมา
5 47908 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์มา
6 47909 เด็กชาย ชยพัทธ์ พูลโพธิ์มา
7 47910 เด็กชาย นราวิชญ์ แก้วดอกลา
8 47911 เด็กชาย นนทนัตถ์ ขำอินทร์มา
9 47912 เด็กชาย วุฒิไกร ปลั่งศรีทรัพย์มา
10 47913 เด็กชาย ศรีปัญญากรณ์ คำหมอนมา
11 47914 เด็กชาย นิติรัฐ ศิริมา
12 47915 เด็กชาย กรวิชญ์ ทองดีมา
13 47916 เด็กชาย ภูดิส เงินแจ้งมา
14 47917 เด็กชาย ปภินวิช อินกามา
15 47918 เด็กชาย ธราดล เทศดีมา
16 47920 เด็กชาย วัชรพล เชื้อตาพระมา
17 47922 เด็กชาย พนลวรรธณ์ คงสวัสดิ์มา
18 47923 เด็กชาย อนาวินท์ ศรีน้อยมา
19 47924 เด็กชาย อนุวัฒน์ โพธิมา
20 47925 เด็กชาย อนันดา สิงหเดชมา
21 47926 เด็กชาย ไชยวัฒน์ วิมลพันธ์มา
22 47928 เด็กชาย กตัณณ์ดนัย ดีอินทร์มา
23 47929 เด็กชาย อนุชา ชัยณรงค์มา
24 47930 เด็กชาย ปัณณทัต ดอกดวงมา
25 47931 เด็กชาย กฤศ มั่นประสิทธิ์มา
26 47932 เด็กชาย ชิติพัทธ์ ลอสวัสดิ์มา
27 47933 เด็กชาย วีรภัทร เพชรชื่นมา
28 47934 เด็กชาย ณัฐพัชร์ โชคอยู่ประเสริฐมา
29 47935 เด็กชาย จิรกฤต วงษาวยอดมา
30 47937 เด็กชาย พชรพงศ์ นาคมีมา
31 47938 เด็กชาย นพกร กลีบโพธิ์มา
32 47939 เด็กชาย ณัฐพงศ์ พานวิไลมา
33 47940 เด็กชาย ภาคิน อินเกิดมา
34 47941 เด็กชาย สุทธิพจน์ โกศลรุ่งเรืองมา
35 47942 เด็กชาย ณัฐพัชร์ มากำเนิดมา
36 47943 เด็กชาย กัมปนาท อ่ำอำไพมา
37 47944 เด็กชาย ฑาณุกรณ์ บุญเลิศลา
38 47945 เด็กชาย ปกรณ์พัฒน์ หอมสอาดมา
39 48827 0 เด็กชาย อนรรฆ จันวิสิมา