มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ปีการศึกษา 2567
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
|<< ย้อนกลับ
ที่ รหัสประจำตัวนักเรียน เลขที่ ชื่อ - สกุล การมาเรียน
1 47491 เด็กชาย ศุภกฤต ใจเที่ยงธรรมมา
2 47862 เด็กชาย ปาฏิพันธ์ ปู่ซึ้งมา
3 47863 เด็กชาย ศุภากร ภู่แย้มขาด
4 47864 เด็กชาย อนาวิล อุ่นไพรมา
5 47865 เด็กชาย คุณสยาม ชัยอนงค์มา
6 47866 เด็กชาย ณธวรรทฒ์ น่วมมีมา
7 47867 เด็กชาย เอื้ออังกูร จอมเสน่ห์วงค์มา
8 47868 เด็กชาย พัสกร เซ่งฮะมา
9 47869 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ราชพริ้งมา
10 47870 เด็กชาย ธีรพันธ์ กลิ่นชาวนามา
11 47871 เด็กชาย รักชาติ คงสวัสดิ์มา
12 47872 เด็กชาย ชัชพงศ์ เส็งสำเภามา
13 47873 นาย นาที นามวงษ์ลา
14 47874 เด็กชาย ชุติเดช ม่วงน้อยมา
15 47875 เด็กชาย อัษฎาวุธ อินอ่ำมา
16 47876 เด็กชาย จักรี มาทวิเศษมา
17 47877 เด็กชาย ธีรภัทร เกิดเปี่ยมมา
18 47878 เด็กชาย ภูบดินทร์ ดวงจันทร์มา
19 47879 เด็กชาย ก้องภพ บริสุทธิ์มา
20 47880 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ คล้ายสกุลมา
21 47881 เด็กชาย ศิวกร แช่มเทศสาย
22 47882 เด็กชาย ธนกร ตันเยี่ยนมา
23 47883 เด็กชาย พิชัย สุขสบายมา
24 47884 เด็กชาย ชวิน สุขสุทธิ์ขาด
25 47885 เด็กชาย อัครวุฒิ นันตะชัยมา
26 47886 เด็กชาย ภาสวิชญ์ สายุทธ์มา
27 47887 เด็กชาย ณัฐวุฒิ สิงหเดชมา
28 47888 เด็กชาย ธนพัฒน์ อนันต์โฆสิตมา
29 47889 เด็กชาย ธีรภัทร จิตรธรมา
30 47890 เด็กชาย นภัสดล ภควัตศักดินนท์มา
31 47891 เด็กชาย อนุวัต จันทะวงษ์มา
32 47892 เด็กชาย ณัฐพัชร์ แสงมณีย์มา
33 47893 เด็กชาย รัชพล ทองดีมา
34 47894 เด็กชาย อัฎษกร สระทองยอดมา
35 47895 เด็กชาย วีรภัทร ปิ่นทองมา
36 47896 เด็กชาย ธนศักดิ์ ธุวะคำมา
37 47897 เด็กชาย อนุพนธ์ เพ็ชรมะณีมา
38 47898 เด็กชาย ธนพัฒน์ มีพยุงมา
39 47899 เด็กชาย วัชโรธร ไผ่นวลมา
40 47900 เด็กชาย พลกฤต เพ็งพุ่มมา
41 47902 เด็กชาย วงศกร จันทร์ทับมา