มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2567
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
|<< ย้อนกลับ
ที่ รหัสประจำตัวนักเรียน เลขที่ ชื่อ - สกุล การมาเรียน
1 47734 เด็กชาย ภาคิณ วรนารถมา
2 47735 เด็กชาย ภัทรพล จวงโพนงามมา
3 47736 เด็กชาย บุณยกร กระถินมา
4 47738 เด็กชาย วรเมธ พรมสีนองมา
5 47739 เด็กชาย ปฏิภาณ ทุมสุขมา
6 47740 เด็กชาย จารุชา หมอรักษามา
7 47741 เด็กชาย พันพนา คำสุขมา
8 47743 เด็กชาย ทินภัทร สวนประเสริฐมา
9 47744 เด็กชาย ธนวรรธน์ ชาญชัยมา
10 47745 เด็กชาย ปริญญา นาทิพย์มา
11 47746 เด็กชาย ภูริณัฐ อินทุภูติมา
12 47747 เด็กชาย วรปรัชญ์ แซ่โค้วมา
13 47748 เด็กชาย ศุภกร เบ็ญจวรรณมา
14 47749 เด็กชาย พงศพัศ เผ่าคนชมมา
15 47750 เด็กชาย โอภาส แสงเรืองมา
16 47751 เด็กชาย วรัญญูู ยอดสุวรรณ์มา
17 47752 เด็กชาย ธีรภัทร บุญลาภมา
18 47753 เด็กชาย ภูบดี ซุนพุ่มมา
19 47754 เด็กชาย ศุภกิตติ์ รอดพงษามา
20 47756 เด็กชาย ธีรภัทร ฟักบ้านใหม่มา
21 47757 เด็กชาย ธนธรณ์ ทองจำปามา
22 47758 เด็กชาย นราวิชญ์ ทองก่อมา
23 47759 เด็กชาย ณัฐนนท์ โพธิ์ศรีมา
24 47760 เด็กชาย สิริเชษฐ์ จุ้ยวอนมา
25 47761 เด็กชาย ณภัทร กงประโคนมา
26 47762 เด็กชาย ณฐปพน เดชะศิลารักษ์มา
27 47763 เด็กชาย พีรพัฒน์ ยอดบุตรีมา
28 47764 เด็กชาย พลชนก รักนาคมา
29 47765 เด็กชาย รัฐภาค ถาวรวรรณ์มา
30 47766 เด็กชาย น้ำน่าน นุชรุ่งเรืองมา
31 47767 เด็กชาย ณัฐดนัย จันโทมา
32 47769 เด็กชาย ศุภณัฐ จันทร์จะบวกมา
33 47770 เด็กชาย เชิดศักดิ์ เดชะมา
34 47771 เด็กชาย ธัชศักดิ์ มีมากมา
35 47772 เด็กชาย ปณัยกร คำอ้นมา
36 47773 เด็กชาย พิริยกร ม่วงมามา
37 47774 เด็กชาย ชุติพนธ์ รัตนะมา
38 47775 เด็กชาย บารเมษฐ์ สายแปลงมา
39 47776 เด็กชาย วิศวยศ ใสสะอาดมา