มัธยมศึกษาปีที่ 3/13 ปีการศึกษา 2567
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
|<< ย้อนกลับ
ที่ รหัสประจำตัวนักเรียน เลขที่ ชื่อ - สกุล การมาเรียน
1 47551 เด็กชาย วีรภัทร เอี้ยวสกุลมา
2 47556 เด็กชาย ณัฐชนน อนุศาสตร์มา
3 47558 เด็กชาย ภูวิศ อัมลามา
4 47574 เด็กชาย พันธกานต์ สีราดเลามา
5 47578 เด็กชาย อภิวิชญ์ พวงแก้วมา
6 47582 เด็กชาย ภัทรชัย เครือมาศมา
7 47588 เด็กชาย วัชรปดิษฐ์ แกว่นเขตวิทย์มา
8 47589 เด็กชาย นฤเบศ ไฝสัมฤทธิ์มา
9 47591 เด็กชาย ณวัชรพงศ์ รัตนชาญชัยมา
10 47592 เด็กชาย ธีรโชติ ทั่งมั่งมีมา
11 47593 เด็กชาย นิธิศ เข้มมีมา
12 47594 เด็กชาย มโนรถ จันทร์ส่งมา
13 47596 เด็กชาย พนธกร แก้วอ้นมา
14 47597 เด็กชาย ศดานนท์ ประดิษฐ์มา
15 47598 เด็กชาย ปัณฐวิชญ์ ฉัตรนิธิศักดิ์มา
16 47599 เด็กชาย ปรมี พรมรักษามา
17 47600 เด็กชาย ต้องครรลอง เพ็งจันทร์มา
18 47601 เด็กชาย ฉัตรภณ จันทราชมา
19 47602 เด็กชาย เกล้ากวิน วิเศษมา
20 47603 เด็กชาย ณัฐนนท์ เนียมเหลี่ยมมา
21 47605 เด็กชาย นันทกร อำนวยสวัสดีมา
22 47606 เด็กชาย ปฏิพล แซ่ลิ้มมา
23 47607 เด็กชาย พิชเญศ อ่อนตามา
24 47608 เด็กชาย จีรเดช ปล้องนุ่นมา
25 47577 เด็กหญิง ณิชาภัทร ปุ่นปานมา
26 47587 เด็กหญิง ศิริวิภาวรรณ มีกลิ่นมา
27 47590 เด็กหญิง นวิยา ท้าวโพธิ์ทองมา
28 47604 เด็กหญิง พรรัชดา ปั้นฑ์ฉายมา