มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ปีการศึกษา 2567
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
|<< ย้อนกลับ
ที่ รหัสประจำตัวนักเรียน เลขที่ ชื่อ - สกุล การมาเรียน
1 47473 เด็กชาย ณัฐภัทร จันทร์อนันต์มา
2 47476 เด็กชาย ฐิติกร กัณทสังข์มา
3 47477 เด็กชาย ภัทรพล บุญประเคนมา
4 47480 เด็กชาย ฐนกร โพธิ์ประทุมมา
5 47481 เด็กชาย คณากร กันอ่องมา
6 47484 เด็กชาย กฤตยชญ์ โคกน้อยมา
7 47488 เด็กชาย สรวิชญ์ เพิ่มศิลป์มา
8 47490 เด็กชาย ณัฏฐพัชร์ วิมุขตระกูลมา
9 47493 เด็กชาย ดานิช มามนารามา
10 47496 เด็กชาย วงศกร แก้วยอดหล้ามา
11 47505 เด็กชาย ธันว์ น้อยจินดามา
12 47506 เด็กชาย ไอยเรศ เสาวรสมา
13 47507 เด็กชาย จิรภัทร ศรีไตรรัตน์มา
14 47512 เด็กชาย ธีรโชต เฮียงก่อมา
15 47513 เด็กชาย สุทธิพจน์ พูลโพธิ์มา
16 47521 เด็กชาย ชยวิชญ์ วรรณศรีมา
17 47530 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ อินทะมา
18 47534 เด็กชาย ธีวสุ เคียงคู่มา
19 47535 เด็กชาย วัชรพล มามีมา
20 47536 เด็กชาย ปกป้อง บุญเสริมศิริมา
21 47537 เด็กชาย พลวรรธน์ ชัยพันธุ์มา
22 47538 เด็กชาย ธนโชติ จงธรรมานุรักษ์มา
23 47539 เด็กชาย ชนะศักดิ์ จันทร์ศรีทองมา
24 47540 เด็กชาย ธีรภัทร สิริวัฒน์ธนธาดามา
25 47541 เด็กชาย ภัตสถิต ทะมานนท์มา
26 47542 เด็กชาย จตุรภัทร สุพัฒน์มา
27 47544 เด็กชาย สิรวิชญ์ เผือกทองมา
28 47545 เด็กชาย พูนณกันตต์ สิริสมบูณณ์มา
29 47546 เด็กชาย ชนพล โกษามา
30 47547 เด็กชาย ชยพล โฉมทรัพย์เย็นมา
31 47548 เด็กชาย กฤต ปัญญามามา
32 47698 เด็กชาย ภัทรพล พลธีระมา
33 47704 เด็กชาย สรวิชญ์ สวยสมมา
34 48143 เด็กชาย กลวัชร อ่อนดีมา
35 48144 เด็กชาย จิณณะ เหลืองวิโรจน์มา
36 47489 เด็กหญิง ศิรดา ยอดเอี่ยมมา