มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ปีการศึกษา 2567
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
|<< ย้อนกลับ
ที่ รหัสประจำตัวนักเรียน เลขที่ ชื่อ - สกุล การมาเรียน
1 47482 เด็กชาย เตชิต วงศ์ชัยมา
2 47487 เด็กชาย เมธานุวัฒน์ ถิ่นจอมมา
3 47499 เด็กชาย เนติพงษ์ จันทร์เชยมา
4 47501 เด็กชาย ไตรภพ โตมิมา
5 47502 เด็กชาย นนท์ปวิธ บ้ำสันเทียะมา
6 47508 เด็กชาย ธีระโชติ สุขเอี่ยมมา
7 47509 เด็กชาย นิรวิทย์ โพธิ์เกิดมา
8 47510 เด็กชาย กรวิชญ์ เพ็ชรไทยมา
9 47511 เด็กชาย ณัฐภัทร อาษามา
10 47514 เด็กชาย กรธวัช ขำหรุ่นมา
11 47515 เด็กชาย ไม้มงคล สุ่มเนตรมา
12 47516 เด็กชาย ภวัต รัตนภาคมา
13 47517 เด็กชาย ธิติศักดิ์ สุขเกษมมา
14 47518 เด็กชาย เจตนิพัทธ์ ชูศรีมา
15 47519 เด็กชาย ภัทรนันท์ เมฆบุตรมา
16 47520 เด็กชาย ปัญญวัฒน์ ใจชอบมา
17 47522 เด็กชาย ธนภัทร กล่อมกระมลมา
18 47523 เด็กชาย ศุภกิณห์ อิ่นเอ้ยมา
19 47524 เด็กชาย นราวิชญ์ อ่อนสำลีมา
20 47525 เด็กชาย กรกฏ ศรีฟ้ามา
21 47526 เด็กชาย ธนกร คำผายมา
22 47528 เด็กชาย ศุภณัฐ ศรีกล่ำมา
23 47529 เด็กชาย ปพนธีร์ สุรางค์จิตต์มา
24 47531 เด็กชาย ต้องครรลอง ขันแก้วมา
25 47532 เด็กชาย ภูวกฤต นาคคล้ายมา
26 47533 เด็กชาย สิทธินนท์ กุขุนมา