มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2567
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
|<< ย้อนกลับ
ที่ รหัสประจำตัวนักเรียน เลขที่ ชื่อ - สกุล การมาเรียน
1 47692 เด็กชาย เขตนาคา นาคะประเสริฐมา
2 47693 เด็กชาย ณภัทร ปานหนูมา
3 47694 เด็กชาย วินเซนต์ สุทธิคำมา
4 47695 เด็กชาย ศิรปกรณ์ บุญเรืองมา
5 47696 เด็กชาย คุณพัฒน์ คำเขียวมา
6 47697 เด็กชาย ไอยราช อริยะธานีมา
7 47699 เด็กชาย เหนือฟ้า พงศ์อัครชัยมา
8 47700 เด็กชาย พิตตินันท์ สงสัยมา
9 47701 เด็กชาย ธีรภัทร์ วิชัยมา
10 47703 เด็กชาย ธรามิล กงจีนมา
11 47706 เด็กชาย พงศ์พสิน มีขำมา
12 47707 เด็กชาย วงศพัทธ์ พุทธิเมธากุลสินมา
13 47708 เด็กชาย พุฒิพงศ์ แผ่นฟ้ามา
14 47709 เด็กชาย ภูวเดช ใจเอมมา
15 47710 เด็กชาย พีรณัฐ ป้อมกระสันต์มา
16 47712 เด็กชาย คุณากร จีนต๊กยี่มา
17 47714 เด็กชาย พศิน ศรีพัฒนาวัฒน์มา
18 47715 เด็กชาย พุทธพระกาล โพนงามมา
19 47716 เด็กชาย สุธิวัส สังข์สุวรรณมา
20 47717 เด็กชาย อธิบดี จอนขุนมา
21 47718 เด็กชาย บุรินทร์ มีชาวนามา
22 47719 เด็กชาย ปัณณทัต สิทธิจักรมา
23 47720 เด็กชาย เอกชนก นอบเผือกมา
24 47721 เด็กชาย ณัฐชพน ลาภอุดมมา
25 47722 เด็กชาย พีรเชษฐ์ สิงหเดชมา
26 47723 เด็กชาย ภูธดา ฟักเอี่ยมมา
27 47724 เด็กชาย อชิระ ทิพวงศามา
28 47725 เด็กชาย ศุภวัฒน์ ทิมโต้มา
29 47726 เด็กชาย พีรชา น้อยกลิ่นมา
30 47727 เด็กชาย พีรภัทร สุภลาภมา
31 47728 เด็กชาย วรพงษ์ ศิริบุรมย์มา
32 47729 เด็กชาย พัฒน์อนิญช์ พึ่งสลุดมา
33 47730 เด็กชาย ธาวัน มาราชมา
34 47731 เด็กชาย ณัฏฐวีร์ แดงกันหามา
35 47732 เด็กชาย วงศ์ณิวัฒน์ อู่ไทยมา
36 47733 เด็กชาย วชิรวิทย์ ศุขโขมา