สถิติการมาเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ที่ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน รายละเอียด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
3 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
4 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 38 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
5 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
6 มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
7 มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
8 มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
9 มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 34 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
10 มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 35 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
12 มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
13 มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 2    486
14 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
15 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
16 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
17 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
18 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 38 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
19 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
20 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
21 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 36 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
22 มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 31 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
23 มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 33 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
24 มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
25 มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 3    435
26 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
27 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
28 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
29 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
30 มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
31 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
32 มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
33 มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 35 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
34 มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
35 มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 37 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
36 มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
37 มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 36 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
38 มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
39 มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 16 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 5    500
40 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
41 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
42 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 37 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
43 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
44 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
45 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
46 มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
47 มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 35 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
48 มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 35 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
49 มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
50 มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 34 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
51 มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 26 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
52 มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 3 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
53 มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 1 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 6    440
รวมทั้งหมด   1,861