สถิติการมาเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2567
ที่ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน รายละเอียด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
4 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
5 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
6 มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 41 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
7 มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
8 มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
9 มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
10 มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
11 มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 36 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
12 มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
13 มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
14 มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 36 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 1    520
15 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
16 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
17 มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
18 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
19 มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
20 มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
21 มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
22 มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 41 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
23 มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
24 มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 36 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
25 มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
26 มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
27 มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
28 มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 2    536
29 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 36 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
30 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
31 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
32 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 41 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
33 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 41 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
34 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
35 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
36 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 42 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
37 มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 38 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
38 มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 26 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
39 มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 36 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
40 มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 26 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
41 มัธยมศึกษาปีที่ 3/13 28 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
42 มัธยมศึกษาปีที่ 3/14 37 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 3    508
43 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
44 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
45 มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
46 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
47 มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
48 มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
49 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
50 มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
51 มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
52 มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 37 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
53 มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
54 มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 36 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
55 มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 24 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
56 มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 4    515
57 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
58 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
59 มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
60 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
61 มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
62 มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
63 มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 37 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
64 มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 38 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
65 มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
66 มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
67 มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
68 มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 38 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
69 มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 30 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
70 มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 29 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 5    520
71 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
72 มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 42 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
73 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 41 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
74 มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 41 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
75 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 37 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
76 มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 42 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
77 มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 41 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
78 มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 40 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
79 มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 38 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
80 มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 35 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
81 มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 23 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
82 มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 39 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
83 มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 28 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
84 มัธยมศึกษาปีที่ 6/14 24 ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
รวม มัธยมศึกษาปีที่ 6    511
รวมทั้งหมด   3,110